អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 3 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 799 Views