លិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្ដីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការងារនៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្ដីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការងារនៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 3 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 752 Views