ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន ការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ឱ្យចូលបំរើការងារជាមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន ការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ឱ្យចូលបំរើការងារជាមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 107 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2060 Views