ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃករណីជ្រើសរើស មន្រ្តីក្របខណ្ឌពិសេសចំនួន១៣៥នាក់

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃករណីជ្រើសរើស មន្រ្តីក្របខណ្ឌពិសេសចំនួន១៣៥នាក់។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 466 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2726 Views