ពិធីប្រកាសផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ