សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការចាត់តាំង ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា ជារដ្ឋលេធិការប្រចាំការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការចាត់តាំង ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា ជារដ្ឋលេធិការប្រចាំការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 217 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 707 Views