សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 452 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 863 Views