ច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 659 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1102 Views