សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ចំនួន ៣០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ចំនួន ៣០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 795 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1558 Views