សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីឌ១៩ នៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីឌ១៩ នៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 227 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 985 Views