សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការច្រកអេឡិចត្រូនិចដើម្បីទទួលការស្នើសុំទិដ្ឋាការ ឬការសម្រេចក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរវស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការច្រកអេឡិចត្រូនិចដើម្បីទទួលការស្នើសុំទិដ្ឋាការ ឬការសម្រេចក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរវស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 653 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1500 Views