សារាចរណែនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាញនៃជំងឺកូវីដ ១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាញនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 143 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1436 Views