ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩និងទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០