សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការរៀបចំការប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ចំនួន ១៧០នាក់ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការរៀបចំការប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ចំនួន ១៧០នាក់ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 283 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2235 Views