សេចក្តីជូនដំណឹង! ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ “ក”) ចំនួន ២២ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ “ក”) ចំនួន ២២ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 92 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2329 Views