សេចក្តីជូនដំណឹង! សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបជូនមន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់សិក្សាវគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) សម្រាប់រយៈពេល ១២០ម៉ោង

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបជូនមន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់សិក្សាវគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) សម្រាប់រយៈពេល ១២០ម៉ោង ។ បញ្ជាក់៖ សាលានឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលបន្ត នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1585 Views