សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលបានប្រទ្បងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បំរុង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលបានប្រទ្បងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បំរុង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 703 Views