ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ លេខ០១ ខែមិថុនា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ប្រភេទឯកសារៈ 
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ លេខ០១ ខែមិថុនា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១