សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 962 Views