ក្រសួងមុខងារសាធារណៈសូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្តីពីការផ្អាកការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្រ្តីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងពេលកំពុងដំណើរការរៀបចំផ្ទេររចនាសម្ព័ន្ធ និង បុគ្គលិក ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈសូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្តីពីការផ្អាកការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្រ្តីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងពេលកំពុងដំណើរការរៀបចំផ្ទេររចនាសម្ព័ន្ធ និង បុគ្គលិក ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 314 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 3175 Views