ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ ដែលបានសាងសង់រួចមុនច្បាប់ស្ដីពីសំណង់ចូលជាធរមាន

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ ដែលបានសាងសង់រួចមុនច្បាប់ស្ដីពីសំណង់ចូលជាធរមាន ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 4 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 596 Views