ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ដីពីការផ្ដល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ដីពីការផ្ដល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 891 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 713 Views