ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការិយាល័យចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាននៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ស

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការិយាល័យចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាននៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ស។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 968 Views