ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទមួយចំនួនលើការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់កិត្តិយស និងដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជូនមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទមួយចំនួនលើការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់កិត្តិយស និងដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជូនមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 917 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2874 Views