អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្ដីពីភាពជាដៃគូ ក្នុងការពង្រឹងសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ រវាង ក្រសួងកិច្ចការនារី និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
ប្រភេទឯកសារៈ 
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់
អត្ថបទសង្ខេបៈ
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្ដីពីភាពជាដៃគូ ក្នុងការពង្រឹងសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ រវាង ក្រសួងកិច្ចការនារី និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ