សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីកាបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំផ្ទេរបុគ្គលិក និងរៀបចំមុខដំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីកាបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំផ្ទេរបុគ្គលិក និងរៀបចំមុខដំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1253 Views