សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៤៤កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៤៤កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 328 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1622 Views