ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(២០១៩-២០២៣)

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩
ប្រភេទឯកសារៈ 
ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ដ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(២០១៩-២០២៣)