សេចក្តីជូនដំណឹង! សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបជូនដល់បេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបជូនដល់បេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 299 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2093 Views