សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីបទបញ្ញត្តិ កម្មវិធីប្រឡង ប្លង់មណ្ឌលប្រឡង លេខតុ និងលេខបន្ទប់ សម្រាប់បេក្ខជនចូលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីបទបញ្ញត្តិ កម្មវិធីប្រឡង ប្លង់មណ្ឌលប្រឡង លេខតុ និងលេខបន្ទប់ សម្រាប់បេក្ខជនចូលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 27 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2302 Views