សេចក្តីជូនដំណឹង! បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ២០០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ២០០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 189 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1923 Views