ប្រកាស ស្តីពីការដំទ្បើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមសញ្ញាបត្រជូនមន្ត្រីរាជការ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការដំទ្បើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមសញ្ញាបត្រជូនមន្ត្រីរាជការ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 4 MB

  Count View: 613 Views