សេចក្តីជូនដំណឹង! អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យាឱ្យចូលបម្រើការងារចំនួន ៦៨ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យាឱ្យចូលបម្រើការងារចំនួន ៦៨ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 5 MB

  Count View: 1992 Views