សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 246 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1608 Views