សា​លា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋ​បាល​សូម​ជូន​ដំណឹង ​ស្តី​ពី​ការ​បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤ (១៨ម៉ោង) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន

អត្ថបទសង្ខេប៖


សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសូមជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤ (១៨ម៉ោង) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 695 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2954 Views