សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសូមជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤ (១៨ម៉ោង) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន

អត្ថបទសង្ខេប៖


សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលសូមជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤ (១៨ម៉ោង) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 695 KB

  Count View: 1044 Views