សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តគោលការណ៍សមាហរណកម្មមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ទៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តគោលការណ៍សមាហរណកម្មមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ទៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 992 KB

  Count View: 55 Views