អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 508 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2472 Views