អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 508 KB

PDF Embedder requires a url attribute

  Count View: 847 Views