សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៤៧ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៤៧ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 3347 Views