ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ​ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 723 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1734 Views