លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈផ្ញើរជូនគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្តីពីសំណើសុំពន្លឿនការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជូនមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈផ្ញើរជូនគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្តីពីសំណើសុំពន្លឿនការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជូនមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ​ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 259 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 3189 Views