សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារជា ស្មៀនឃុំសង្កាត់ ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាលចំនួន ៣៧កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារជា ស្មៀនឃុំសង្កាត់ ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាលចំនួន ៣៧កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 733 KB

  Count View: 1115 Views