សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន ២៣២កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន ២៣២កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 3408 Views