ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដល់មន្ត្រីរាជការ ២៤៩ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម និងឋានន្តរស័ក្តិអនុមន្ត្រី នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដល់មន្ត្រីរាជការ ២៤៩ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម និងឋានន្តរស័ក្តិអនុមន្ត្រី នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 6 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1704 Views