សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ១១២កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ១១២កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 958 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2529 Views