ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន កម្រិតឧត្តម “បរិញ្ញា+១” ជំនាន់ទី២៥ ចំនួន ១,០០០នាក់ ឲ្យចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ សូមចូលរួមចុះឈ្មោះប្រលង អោយបានមុនថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន កម្រិតឧត្តម “បរិញ្ញា+១” ជំនាន់ទី២៥ ចំនួន ១,០០០នាក់ ឲ្យចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 17 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 4757 Views