សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្ដីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្ដីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 737 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2208 Views