សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 347 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2003 Views