សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងនិស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងនិស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download
File Size: 449 KB


  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2304 Views