សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធី នៃការបើកផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃជូនគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធី នៃការបើកផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃជូនគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 3352 Views