សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  Count View: 2029 Views